Obchodné podmienky

1. Dovoz a platba všeobecne

 • Všetky ceny tovaru vystavovaného v internetovom obchode www.crossbody.sk sú konečné. Predávajúci nie je platcom DPH.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa cenníka platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. A to vrátane nákladov na doručenie tovaru ak nie je uvedené inak. Buď formou dobierky v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 • Platba je formou prevodu na bankový účet predajcu, alebo dobierkou, ak sa predajca nedohodne s kupujúcim inak.
 • Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej objednávke kupujucého.
 • Dodacia lehota je cca 1-10 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch sa táto doba dodania môže predĺžiť, maximálne však na 14 dní. Po uplynutí maximálnej doby dodania má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.


2. Obchodné podmienky

 • Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie internetový obchod www.crossbody.sk.
 • Meno, sídlo firmy a osoby zodpovedné za prevádzku obchodu: Nilas s.r.o., Slavomír Spiegelhalter, Tajovského 2600/8, 058 01 Poprad, IČO: 47629746, DIČ: 2024060599, info@crossbody.sk, 0948 004 177. Nie sme platcom DPH.
 • Korešpondenčná adresa: crossbody.sk, Slavomír Spiegelhalter, Nilas s.r.o., Tajovského 2600/8,  058 01 Poprad.

 

a.) Objednávka a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy.

 • Objednávka zaslaná elektronickou formou prostredníctvom objednávacieho systému na www.crossbody.sk musí obsahovať minimálne: Meno a priezvisko kupujúceho, poštovú adresu, emailovú adresu, vybraný tovar a počet kusov objednávaného tovaru.
 • Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho s predávajúcim vo forme e-mailovej správy, alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho.
 • V prípade, že predávajúci nemôže splniť objednávku kupujúceho, sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti ihneď informovať. Kupujúci je oprávnený v takomto prípade od zmluvy odstúpiť.

 

b.) Práva a povinnosti zo strany predávajúceho.

 • Predávajúci sa zaväzuje dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite.
 • Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru (daňový doklad, alebo dodací list slúžiaci i ako záručný list).
 • Predávajúci ma právo zrušiť objednávku s kupujúcim v prípade porušenia obchodných podmienok a morálnych zásad.

 

c.) Práva a povinnosti kupujúceho.

 • Kupujúci je povinný prevziať zakúpený tovar a skontrolovať zásielku. Tovar ako aj jeho obal hneď po doručení.
 • V prípade, že kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru, resp. obalu, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať celkový stav.
 • V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

 

d.) Neprevzaté zásielky.

 • V prípade, že si zásielku kupujúci nemôže prevziať v stanovenom termíne, je povinný informovať predávajúceho o tom vopred. Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu teda poštovné a balné, prípadne ďalšie náklady.
 • V prípade neprevzatia dobierkovej zásielky zákazníkom si www.crossbody.sk vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zmluvnú pokutu vo výške 5 €. Na túto čiastku mu bude vystavená faktúra a zaslaná na jeho adresu. Túto je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 14 dní. Ak sa tak nestane, bude voči nemu zahájené súdne a následne exekučné konanie.
 • Ak si zákazník bude priať zaslať tú istú neprevzatú zásielku, www.crossbody.sk bude od neho požadovať platbu vopred na účet. Pri konečnej cene bude však pripočítaný náklad spojený s vrátenou zásielkou. V tomto prípade bude zmluvná pokuta 5 € zrušená.

 

e.) Závady, reklamácie a záruky.

 • V zmysle občianskeho zákonníka je stanovená záručná doba 24 mesiacov ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zákazníka. Kratšiu životnosť v dôsledku opotrebovanie výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 • Kupujúci je pri zaslaní poškodeného tovaru povinný použiť ochranný obal, tak aby zabezpečil bezpečnú prepravu reklamovaného tovaru. V opačnom prípade reklamácia nebude uznaná.
 • Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od písomného doručenia a od doručenia poškodeného tovaru kupujúcim.
 • Podľa charakteru vady predávajúci vyrieši reklamáciu jednou z troch možností a to jeho opravou, výmenou tovaru za bezchybný alebo vrátením kúpnej ceny tovaru.
 • Bezdôvodné vrátenie, resp. výmena tovaru stanovená zákonom je 7 dní. Predávajúci túto lehotu predĺžil na 30 dní od prijatia zásielky. Pozor takto vrátený, resp. menený tovar musí byť nepoškodený, nenosený a neskúšaný.
 • Po obdŕžaní nepoškodeného (neskúšaného) tovaru ma predávajúci povinnosť uhradiť kupujúcemu všetky náklady spojené s nákupom do 15 dní od prijatia zásielky.

 

f.) Ochrana súkromia.

 • Prevádzkovateľ internetového obchodu crossbody.sk, Nilas s.r.o., Tajovského 2600/8, 058 01 Poprad, IČO: 47629746, DIČ: 2024060599, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Vážime si Vašu prejavenú dôveru a preto chránime Vaše osobné údaje pred ich prípadným zneužitím. Zaručujeme Vám absolútnu ochranu osobných a firemných údajov.
 • Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám. S výnimkou externých dopravcov, ktorým Vaše údaje poskytujeme iba v minimálnom rozsahu a to z dôvodu bezproblémového doručenia Vášho tovaru priamo k Vám (Meno, Adresa, popr. Tel. kontakt).
 • Možnosti odhlásenia zo zasielania emailových spravodajov: Ak ste sa pri registrácií, alebo pri procese objednávky prihlásili na odber emailových spravodajov, môžete sa kedykoľvek odhlásiť. V každom emailovom spravodaji nájdete odkaz na „zrušenie“ zasielania správ. Po kliknutí na tento odkaz a potvrdení bude váš email vyradený z databázy.
 • Možnosti odstránenia osobných údajov: V prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese info@crossbody.sk s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.

 

g.) Ostatné.

 • Kupujúci je povinný sám posúdiť vhodnosť použitia zakúpeného výrobku a sám preberá zodpovednosť za možné vzniknuté alergické reakcie a prípadné následky.
 • Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 • Predávajúci si je vedomý, že farba ponúkaného tovaru môžu byť v ojedinelých prípadoch mierne odlišná od zobrazeného tovaru v internetovom obchode www.crossbody.sk. Spravidla to býva pri zlom nastavení monitora, alebo tlačiarne kupujúceho.

 

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.6.2012. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok.

Posledná aktualizácia 21. 7. 2014

Obrázok

Čo náš zákazník povedal?
Taška cez plece messenger piesková
08/03/2022 - 11:47
Alena
Ďakujem za veľmi peknú a kvalitnú tašku. Som s nákupom maximálne spkojná. 100 %. Pozdravuje Alenka
Ruksak na jedno rameno čierny
06/09/2022 - 05:50
Tibor
super, spokojny